5473249f79be4eb4740403e0_ANBI-Black.svg

Promising Young People is een nieuwe stichting die zich inzet voor kinderen,
jongeren en jongvolwassenen in Nederland
en het buitenland.

Promising Young People

Promising Young People is een nieuwe stichting die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Nederland en het buitenland. De stichting Promising Young People maakt voor deze doelgroepen onderscheid in vijf thema’s;
gezondheid, onderwijs, maatschappelijke en culturele vorming, onrecht en hulpeloosheid en identiteit en seksuele geaardheid.

Op deze website vindt u alle informatie over de stichting en alle verdere ANBI gerelateerde informatie. Voor een actueel overzicht van onze activiteiten en projecten verwijzen wij u graag naar onze Facebook pagina.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van goede doelen en projecten, het werven van fondsen en opzetten en uitvoeren van eigen projecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen naar keuze van het bestuur van de stichting ten behoeve van

  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Maatschappelijke en Culturele Vorming
  • Onrecht en Hulpeloosheid
  • Identiteit en Seksuele Oriëntatie

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woord. De stichting heeft hierbij geen winstoogmerk.

Missie

De stichting richt zich op het bereiken van verbetering van het economische, juridische, sociale en maatschappelijke welzijn van kinderen, jongeren en jong volwassenen als groep en als individu. Dit wordt bereikt door middel van projecten op het gebied van onderwijs, cultuur, identiteit en voorlichting en verzorgen van juridische bijstand.

Aandachtsgebieden voor het actuele beleid

De stichting zal zich, zoals de bestuursleden in het verleden ook vanuit de eigen particuliere situatie hebben gedaan, ondersteuning blijven bieden aan bestaande ANBI-foundations zoals:

Daarnaast zal stichting Promising Young People zich op eigen doelen gaan richten welke in het beleidsplan omschreven staan. In het actuele beleid staan de volgende vijf thema’s centraal; Gezondheid, Onderwijs, Maatschappelijke en Culturele VormingOnrecht en Hulpeloosheid, Identiteit en Seksuele Oriëntatie.

5473093fc7a039b67406dba5_PYP-icon-White.svg
Gezondheid

Gezondheid is van belang voor ons allemaal. Onze werkzaamheden richten zich op het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende en chronische ziektes, voorlichting en preventie erover én het creëren van een betere levenskwaliteit en zorg voor de patiënten en hun omgeving.

5473093fc7a039b67406dba5_PYP-icon-White.svg
Onderwijs

De stichting zet zich in voor de toekomst van jongeren en biedt jongeren door middel van financiële ondersteuning de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Er wordt daarbij sterk ingezet op de ontwikkeling van kinderen, hun ouders en hun omgeving om zo een meer welvarende toekomst voor henzelf en hun directe omgeving te bewerkstelligen.

Hierbij zal de stichting vooral samenwerken met al bestaande ANBI organisaties. Dit betekent dat ontvangen donaties en giften worden gebruikt voor de scholingsprojecten zoals van de ASAP-stichting.
Door de samenwerking met organisaties als de ASAP-stichting (Assocation for Small African Projects) ontstaan er extra kansen, zoals het financieren van opleiding van volledige klassen en/of volledige scholen.

5473093fc7a039b67406dba5_PYP-icon-White.svg
Maatschappelijke en Culturele Vorming

De stichting wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van muziek, beeldende kunst, fotografie en dans in Nederland. Wie bezig is met zich te ontwikkelen als kunstenaar en toekomst ziet in die kunstbeoefening als beroep, kan, als er financiële belemmeringen zijn, een beroep doen op het fonds.

Het fonds stimuleert de ontwikkeling van jonge kunstenaars, musici, zangers en dansers door:

5473093fc7a039b67406dba5_PYP-icon-White.svg
Onrecht en
Hulpeloosheid

Ieder mens heeft het recht op bepaalde fundamentele rechten, simpelweg door het feit dat ze een mens zijn.
De stichting wil zich inzetten voor- en acties voeren tegen schendingen van mensen- en kinderrechten.

Hierbij richt de stichting zich voornamelijk op het mogelijk maken van en/of het verzorgen van juridische bijstand in onmacht situaties of detentie situaties bij het opkomen voor mensen- en kinderrechten.
Maar ook het faciliteren van vlucht- en asielmogelijkheden in levensbedreigende situaties. En ondersteunt initiatieven die zich inzetten om de bewustwording over kinderprostitutie, kinderhandel, kinderpornografie en kindersekstoerisme te vergroten en hiermee betrokkenheid te creëren in het tegengaan van dit probleem.

5473093fc7a039b67406dba5_PYP-icon-White.svg
Identiteit en
Seksuele Oriëntatie

PYP wil bevorderen dat het (innerlijk) leven van een zo groot mogelijke groep jonge mensen die worstelen met de eigen seksuele geaardheid of waarvan hun directe omgeving deze sterk afwijzen, wordt verrijkt en zichzelf verder ontwikkelen.

Bestuurssamenstelling

PYP bestuur

V.l.n.r.: Dhr. M. Blokpoel (secretaris), dhr. T. Ottevanger (penningmeester) en dhr. E. Rooymans (voorzitter)

Stichting Promising Young People (hierna; PYP) is een stichting opgericht door de heer Rooymans. Achtergrond van de oprichting van deze stichting is dat de heer Rooymans onlangs een deel van een onderneming heeft verkocht. Een deel van deze verkoopopbrengst wenst de heer Rooymans vanuit zijn eigen maatschappelijke betrokkenheid en gevoel van moreel appèl aan te wenden voor doelgroepen die naar zijn mening een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De doelgroep van de stichting bestaat dan ook uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

De stichting PYP maakt vervolgens voor deze doelgroepen onderscheid in vijf thema’s. Dit zijn de thema’s Gezondheid, Onderwijs, Maatschappelijke en Culturele Vorming, Onrecht en Hulpeloosheid, Identiteit en Seksuele Oriëntatie. De stichting wil zich hierbij niet beperken tot Nederland maar wil ook internationaal aan deze doelgroep steun bieden.

Naast de heer Rooymans als voorzitter van Stichting PYP zijn ook de heer M. Blokpoel en de heer T.A. Ottevanger als bestuurders aangetrokken. De heer Blokpoel is als secretaris aangetrokken. Beide bestuurders hebben, net als de heer Rooymans, vanuit hun persoonlijke achtergrond verbondenheid en betrokkenheid bij doelen van Stichting PYP. In het dagelijks leven is de heer Blokpoel ondernemer en heeft hij een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij is bijvoorbeeld al gedurende een aantal jaar werkzaam als vrijwilliger bij een Hospice en hij wil vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid dan ook graag bijdragen aan Stichting PYP. De heer Ottevanger heeft de functie van penningmeester en zal zich parttime onbezoldigd bezighouden met de dagelijkse gang van zaken van Stichting PYP.

De stichting zal in eerste instantie aanvraag-gericht werken. Dit houdt in dat de Stichting aan de hand van de aanvragen die bij de stichting binnenkomen, beoordeelt of een aanvraag zal worden uitgevoerd. Het bestuur beslist hier gezamenlijk over waarbij geldt dat de heer Ottevanger de aanvragen in eerste instantie zal beoordelen.

Moreel appèl

Alle grote religieuze overtuigingen kennen vanuit hun geschriften en overleveringen een morele verplichting om een deel van zijn of haar vermogen in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. Een overzicht van de wereldreligies ten aanzien van schenken:

Joods Tsedaka

Het wordt meestal vertaald als 'liefdadigheid', hoewel anders dan liefdadigheid tsedaka geen vrijwillig geven betreft maar een religieuze verplichting. De verplichting namelijk tot herverdeling van gelden en het nemen van sociale verantwoordelijkheid voor behoeftigen. Als richtlijn wordt 10 procent van het verkregen loon/geld gehanteerd dat aan liefdadigheid gegeven dient te worden.

Islamitisch Zakat

In de islam is zakat, ofwel het geven van aalmoes, het derde van de vijf pijlers van de islam. In het algemeen is het verplicht om 2,5% van de besparingen en bedrijfsopbrengst, evenals 5-10% van oogst aan de armen weg te geven. De ontvangers omvatten berooiden, de werkende armen, zij die hun eigen schulden niet kunnen dragen, vastgelopen reizigers, strijders voor het geloof en anderen die hulp behoeven.

Christelijke Tienden

Tienden zijn een concept uit het Oude Testament. Een tiende was een vereiste in de wet die stelde dat alle Israëlieten 10% van alles wat zij verdienden of verbouwden aan het Tabernakel / de Tempel moesten geven. Christelijke kerk heeft in feite het getal van 10% van de tienden uit het Oude Testament overgenomen en dit toegepast als een “aanbevolen minimum” voor wat Christenen zouden moeten geven. Hoewel de regels van aalmoesgeving in christendom minder duidelijk omlijnd zijn dan die van islam, wordt geven aan de armen ook voor christenen beschouwd als een plicht.

Boeddhistische offergaven

Eén van de meest fundamentele verstorende emoties die onze geest beïnvloedt, is gehechtheid. Dit manifesteert zich in de vorm van begeerte, hebzucht, gierigheid en bezitsdrang. De voornaamste tegenkracht tegen deze verstorende emotie is vrijgevigheid. Schenken is een methoden om vrijgevigheid te beoefenen om voor onszelf positieve mogelijkheden te scheppen, het tegengaan van gierigheid en het verminderen van gehechtheid.

De stichting wil zich inzetten om niet-religieuze of kerkelijke personen een platform te bieden om ook aan de zwakkere naasten in de samenleving te doneren, via een fiscaal zo optimaal mogelijke structuur via de ANBI status, waarbij men zelf kan aangeven over welke pijlers en doelen men de giften zou willen verdelen.

Giften aan een ANBI

Algemeen nut beogende instelling (ANBI Status)

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Giften die u doet, mag u misschien aftrekken in uw belasting aangifte.

U kunt gewone of periodieke giften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

Ga naar Hulpmiddel Aftrek giften

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoons-gebonden aftrek), met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Hoeveel van uw gift aftrekbaar is voor de belasting en wat de gift u daardoor uiteindelijk gaat kosten, kunt u hier berekenen.

Bereken netto gift na belastingaftrek

In het onderstaande overzicht een voorbeeld als u met een modaal inkomen (€ 33.000 bruto per jaar) 5% zou schenken aan een ANBI. U schenkt bruto € 1.650,- wat u netto € 1.096,- kost.

Rekenvoorbeeld giften